Новини міністерств

Новини законодавства

Правила внутрішнього розпорядку

   

                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          загальними зборами трудового

                                                 колективу департаменту з

                                                               питань будівництва та архітектури

                                                          Рівненської обласної державної

                          адміністрації

                                              28.10.2016 протокол №7

ПРАВИЛА

внутрішньоготрудового та службового  розпорядкупрацівників

департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

       1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку  департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі - Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку  департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент), режим роботи, умови перебування державних службовців та інших працівників для забезпечення раціонального використання їхнього робочого часу.

       2. Службова дисципліна в департаментіґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями та іншими працівниками своїх обов’язків, створення належних умов для їх ефективної роботи, матеріально-технічного забезпечення та заохочення за результатами роботи.

       3. Правила затверджуютьсязагальними зборами державних службовців та інших працівників департаменту за поданням директора і виборного органу первинної профспілкової організації департаменту.

       4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців та інших працівників департаменту  під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

       1. Державні службовці та інші працівники департаментуповинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

        2. Державні службовці та інші працівники департаментуу своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

        3. Державні службовці та інші працівники департаментуповинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

        4. Державні службовці та інші працівники департаментупід час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників департаменту

        1. Тривалість робочого часу державних службовців та інших працівників департаментустановить 40 годин на тиждень.

        2. У департаментівстановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер — по 8 годин 15 хвилин(початок роботи з 09.00 год – кінець робочого дня о 18.15 год), п’ятниця — 7 годин(початок роботи з 09.00 год – кінець робочого дня                   о 17.00 год); вихідні дні — субота і неділя.

        3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державних службовців та інших працівників департаментуз урахуванням режиму роботи департаменту.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину, а саме:  з 13.00 год по 14.00 год.Перерва не включається в робочий час, і державні службовці та інші працівники департаментуможуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

        4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

        5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

        6. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному табелі робочогочасу.

          Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості обліку робочого часу подаються керівниками структурних підрозділів департаментудо сектору діловодства та кадрової роботидепартаменту.

        7. Вихід державного службовця та іншого працівника департаментуза межі адміністративної будівлі департаментуу робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем та іншим працівником  департаментупро свою відсутність

      1. Державний службовець та інший працівник департаментуповідомляють свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

      2. У разі недотримання державним службовцем та іншим працівником департаментувимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця та іншого працівника департаменту.

      3. У разі ненадання державним службовцем та іншим працівником департаментудоказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я заступника директора департаментущодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця та іншого працівника  департаментуу вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

       1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець та інший працівник департаментуможе залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом директора департаменту, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією зароботу відповідно до законодавства.

          Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця та іншого працівника департаментуне повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

       2. Директор департаментуза потреби може залучати державних службовців та інших працівників департаментудо чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
         

Чергування державного службовця та іншого працівника департаменту після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється сектором діловодства та кадрової роботи департаменту і затверджується директором департаменту за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації департаменту.

        3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець або інший працівник департаменту, його посада, місце, дата та строк чергування.

        4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця або іншого працівника департаменту, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається сектором діловодства та кадрової роботи директору департаменту для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

         5. У разі залучення державного службовця чи іншого працівника департаментудо роботи понад установлену тривалість робочого дня в  департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалостіробочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям та іншим працівникам департаментунадається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців та/абоінших працівників департаменту.

        6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця та іншого працівника департаментунормативно-правових актів, наказів, розпоряджень, доручень зі службових питань

      1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців та інших працівників департаменту шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та іншого працівника департаменту (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

       2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця та іншого працівника департаментушляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційномувеб-сайті департаменту.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

       1. Директор департаменту зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку директором департаментупокладені відповідні функції в департаменті.

       2. Державний службовець та інший працівник департаментуповинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

       3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем та іншим працівником департаменту, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

       4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці вдепартаментівідповідає заступникдиректора департаментута визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем та іншим працівником департаменту

       1. Державний службовець та інший працівник департаменту зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у департаменті особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

       2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою департаменту,завідувачем сектору діловодства та кадрової роботи департаменту  та державним службовцем або іншим працівником департаменту, які звільняються або переводяться на іншу посаду.
Один примірник акта видається державному службовцю або іншому працівнику департаменту, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця або іншого працівника  департаменту. 

ІХ. Прикінцеві положення

      1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця абоіншого працівника департаментудо відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

      2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються  директором департаменту, а у випадках, передбачених чинним законодавством, -спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації.