Новини міністерств

Новини законодавства

Правила внутрішнього розпорядку

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

департаменту з питань будівництва та архітектури  Рівненської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1.Відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу законів про працю України, Положення «Про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.1995 № 747 “Про затвердження Положення про про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади” та регламенту роботи департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку регулюють основні норми поведінки і взаємовідносин в департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент).

1.2.Трудова дисципліна працівників забезпечується свідомим і сумлінним виконанням своїх функціональних обов’язків, створенням необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, заохоченням за успішну працю та застосуванням до порушників заходів дисциплінарного впливу.

1.3. Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує директор департаменту або заступник директора департаменту в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених законодавством, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1.Прийняття на державну службу або іншу роботу в департаменті та звільнення з посад здійснюється відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу законів про працю України, і порядку, передбаченому регламентом роботи департаменту.

III. Основні обов’язки працівників

3. Працівники департаменту структурних підрозділів зобов’язані:

3.1. Сумлінно і своєчасно виконувати покладені на них функціональні обов’язки та доручення керівництва управління, вимоги Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Дотримуватись установленого режиму роботи, робочий час використовувати для продуктивної праці, вживати заходів до усунення причин, що перешкоджають нормальному виконанню роботи або сповільнюють його. Постійно тримати в порядку службові документи, роботу з ними здійснювати відповідно до Інструкції з діловодства. 3.3.Володіти соціально-політичною ситуацією в області, бути обізнаними з основними подіями в області та країні.

3.4. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію.

3.5. Не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби, негативно вплинути на репутацію державного службовця та установи загалом. Дотримуватись Правил поведінки державного службовця. Бути скромним, витриманим, об’єктивним при оцінці своїх вчинків, обов’язковим, пунктуальним, ретельним, точним, чуйним, охайним.

3.6. Суворо дотримуватись вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3.7. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання функціональних обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

3.8. Додержуватись правил з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони.

3.9. Утримувати своє робоче місце в порядку і чистоті. Забезпечувати зберігання інвентарю, оргтехніки, економно витрачати електроенергію, канцелярські товари.

3.10.Утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки. Не вести особисті міжміські переговори через службові телефони, а в разі виникнення такої необхідності працівник виплачує компенсацію за телефонні розмови. Обмежити телефонні дзвінки із службових телефонів з особистих питань.

IV. Основні обов’язки керівників

4.1. Правильно організовувати працю працівників, визначити працівнику робоче місце забезпечити його необхідними для роботи засобами.

4.2. Забезпечити нормальні та безпечні умови праці.

4.3. Своєчасно доводити до працівників необхідну інформацію, яка буде використовуватись для сумлінного виконання працівником функціональних обов’язків та доручень.

4.4. Забезпечувати суворе додержання трудової дисципліни, постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, направлену на її зміцнення, раціональне використання трудових ресурсів, вживати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу.

4.5. Дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

4.6. Своєчасно надавати працівникам пільги та компенсації, передбачені законодавством.

4.7. Забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників.

4.8. Створювати трудовому колективу необхідні умови для реалізації повноважень, які надаються йому відповідно до законодавства, своєчасно розглядати критичні зауваження працівників та повідомляти їх про вжиті заходи.

V. Робочий час і його використання

5.1. Тривалість робочого часу працівників департаменту визначається відповідно до законодавства про працю в Україні, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державну службу».

5.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці департаменту зобов’язані, за наказом директора департаменту або заступника директора департаменту, з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до норм трудового законодавства.

5.3. Початок робочого дня в департаменті – 9.00 год., закінчення о 18.15 (в п’ятницю о 17.00), Обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год. Облік робочого часу працівників здійснюється головним спеціалістом сектору діловодства та кадрової роботи департаменту за табелем, встановленої форми, який підписується відповідальним за облік робочого часу та затверджується директором департаменту . В установлений термін табель подається до фінансово-господарського відділу департаменту для нарахування заробітної плати. Облік робочого часу працівників проводиться щоденно, за поданням керівників структурних підрозділів департаменту.

5.4. Чергові щорічні відпустки працівників надаються в установленому законодавством порядку згідно графіку відпусток. Відпустка директору департаменту надається за погодженням з головою облдержадміністрацією, всім іншим працівникам за погодженням з керівником структурного підрозділу.

5.5. Відпустка повинна бути використана в поточному році і, як виняток, з дозволу керівництва, не пізніше наступного року.

5.6. За рішенням директора департаменту (наказ департаменту) відповідальні працівники можуть бути відкликані з щорічної відпустки. Частина невикористаної відпустки надається працівнику у будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки в наступному році.

5.7. Вирішення питання відпусток без збереження заробітної плати, відгулів за відпрацьовані вихідні або святкові дні здійснюється директором департаменту, а за його відсутності – заступником директора департаменту. Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, здійснює завідувач самостійного сектору діловодства та кадрової роботи департаменту.

5.8. Перебування працівників з службових питань у робочий час поза межами приміщення погоджується попередньо з керівниками структурних підрозділів і доводяться до відома працівника приймальні.

5.9. При необхідності працівники направляються у відрядження в міста та села області і за її межі відповідно до наказів директора департаменту, а в його відсутність заступника директора департаменту. Після повернення з відрядження працівники у 3-х денний термін складають звіт про роботу та використання коштів у відрядженні. На основі звітних документів фінансово-господарський відділ департаменту в установленому порядку відшкодовує працівникам витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженні.

VI. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

6.1.За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України та Законом України „Про державну службу”.

6.2.Кожен працівник ознайомлюється з правилами внутрішнього трудового розпорядку під розписку.