Новини міністерств

Новини законодавства

Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

1. Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (далі – департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Рівненської області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

2. Департамент підпорядковується голові обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва та у сфері містобудування та архітектури.

Департамент є правонаступником головного управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 листопада 2012 року № 156-к "Про впорядкування структури Рівненської обласної державної адміністрації".

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері будівництва та у сфері містобудування та архітектури, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями діяльності департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів;

3) виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

4) виконання функції замовника, в тому числі на усі види ремонтних робіт на об’єктах житлово-комунального і соціального призначення на території області.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі будівництва та архітектури Рівненської області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рівненської області;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником                     якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) Здійснює передбачені законом наступні галузеві повноваження:

1. у сфері містобудування та архітектури:

підготовка рішень щодо планування території на регіональному рівні;

організація розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

організація підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

підготовка пропозицій до програм економічного та соціального розвитку області і подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації та щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

здійснення моніторингу реалізації схеми планування території області; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; забудови та іншого використання територій;

визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

          сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

          розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, підготовка висновків щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

          у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

          сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

          підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;

          сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

          забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

          координація діяльності:

           уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

          суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

           підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

          співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

          інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

          забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

          сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;

          забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо- геодезичних матеріалів;

          організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

          сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

          інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

2. у сфері будівництва:

бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

розроблення проектів комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

здійснення моніторингу введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

здійснення моніторингу проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;

участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

здійснення моніторингу розвитку індустрії будівельних матеріалів;

участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

надання пропозицій щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

розроблення на основі пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації поточних перспективних програм капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечення складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

здійснення інших повноважень у сфері будівництва відповідно до законів.

3. у сфері капітального будівництва:

виконання функції замовника із будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів, визначених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації;

складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-вишукувальних робіт і подання їх на затвердження в установленому порядку;

розміщення замовлення на капітальне будівництво, укладання з будівельними організаціями угод відповідно до чинних нормативно-правових актів;

забезпечення реєстрації об’єктів в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та одержання дозволів на виконання будівельних робіт;

забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, постачання яких згідно з угодою покладено на замовника;

здійснення технічного нагляду за будівництвом та ремонтом, контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

забезпечення виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовки об’єктів до експлуатації;

участь в організації прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

передача завершених будівництвом та уведених в дію об’єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію. Здійснення розрахунків з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

прийняття від підрядників законсервованих або припинених будівництвом об’єктів і внесення інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

внесення обласній державній адміністрації пропозицій щодо створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

надання на договірних засадах, за погодженням з обласною державною адміністрацією, послуги замовника підприємствам і організаціям, незалежно від форми власності, та окремим громадянам;

надання на договірних засадах послуги замовника з проведення усіх видів ремонтних робіт відповідно до вимог нормативних актів, що регулюють надання платних послуг органами виконавчої влади;

організація в установленому порядку закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

сприяння створенню та функціонуванню державної системи страхового фонду документації;

29) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі будівництва та архітектури;

4) користуватись в установленому    порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із чинним законодавством.

9. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністраці;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають  державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців підрозділу, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників департаменту;  

21) дійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінрегіоном України, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Директор департаменту може мати заступників,  які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

12. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при департаменті у відповідності з Типовим положенням про архітектурно-містобудівні ради, затвердженим наказом Мінрегіону України від 07 липня 2011 року № 108 та зареєстрованим у Мін’юсті України 22 липня 2011 року за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна  рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

13. Заступник директора департаменту – керівник структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури, відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором області, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

У межах закону головний архітектор області може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту  визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.